Khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1

Đại học văn bằng 2

1.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.2

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

1.3

Ngôn ngữ Tiếng anh

Tiếng Anh thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.4

 

Luật

 

Luật Thương mại quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

 

Luật kinh doanh quốc tế

2

Đại học VLVH 

1.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.2

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

Kế toán

Xem chi tiết tại đây>>>

1.3

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

Ngân hàng thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>