I. Thời gian, địa điểm, thành phần

1. Thời gian: Từ 18h30 đến 19h30, Thứ 6 ngày 26/10/2018

2. Địa điểm: Hội trường A1101 (Tầng 11, Nhà A)

3. Thành phần: - Tân sinh viên

                         - Ban Giám đốc, toàn bộ CB Feretco

II. Nội dung chương trình

TT

Nội dung chương trình