Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (FERETCO) có chức năng tổ chức, nghiên cứu, xúc tiến hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, triển khai, chuyển giao công nghệ và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt;

2.2. Tổ chức, hợp tác nghiên cứu về các lĩnh vực, như: Kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế và các lĩnh vực khác theo quy định của Pháp luật;

2.3. Tổ chức nghiên cứu và cung cấp thông tin thương mại, đầu tư cho các đơn vị, địa phương trong và ngo