Thông báo kế hoạch thực hiện học phần thực tập giữa khóa dành cho sinh viên các khóa đủ điều kiện.

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/KH_TTGK

Đơn xin TTGK tải tại đây: http://bit.ly/don_xin_TTGK