Thông báo kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp dành cho sinh viên các khóa đủ điều kiện.

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/KH_TTTN

Đơn xin TTGK tải tại đây: http://bit.ly/don_xin_TTTN