Lịch học các lớp điều chỉnh (áp dụng từ 24/4/2020). Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/lichhocdieuchinhk219_20