Thông báo kế hoạch thi giai đoạn 1, kỳ 2 năm học 2020_2021.

Chi tiết xem tại: http://bit.ly/kehoachthigiaidoan1_ky2_2020_2021