Lịch thi dự kiến giai đoạn 1_kỳ 1 năm học 2021_2022.

Chi tiết xem tại đây: https://bit.ly/lichthigd1_ki1_2021_2022