Khung chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1

Chương trình đào tạo Đại học Bằng 2

1.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.2

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

1.3

Ngôn ngữ Tiếng anh

Tiếng Anh thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>

1.4 Quản trị kinh doanh Kế toán - Kiểm toán Xem chi tiết tại đây>>>
1.5

Luật

Luật Thương mại quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

1.6

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

2

Chương trình đào tạo Đại học VLVH 

2.1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

Xem chi tiết tại đây>>>

2.2

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán

Xem chi tiết tại đây>>>

2.3

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

2.4

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính quốc tế

Xem chi tiết tại đây>>>

Ngân hàng thương mại

Xem chi tiết tại đây>>>