Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (FERETCO) có chức năng tổ chức, nghiên cứu, xúc tiến hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, triển khai, chuyển giao công nghệ và kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

2. Nhiệm vụ

2.1. Lập kế hoạch công tác theo năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt;

2.2. Tổ chức, hợp tác nghiên cứu về các lĩnh vực, như: Kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế và các lĩnh vực khác theo quy định của Pháp luật;

2.3. Tổ chức nghiên cứu và cung cấp thông tin thương mại, đầu tư cho các đơn vị, địa phương trong và ngoài nước;

2.4. Tổ chức tuyển sinh, triển khai công tác đào tạo, quản lý nội dung chương trình, tổ chức khai giảng, bế giảng, quản lý việc cấp phát văn bằng… đối với các lớp tiếng Anh thương mại hệ vừa làm vừa học và đại học bằng 2 các chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.5. Phối hợp với các Phòng, khoa chuyên môn trong Nhà trường, hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các lớp, các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn;

2.6. Hợp tác tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, các nghiệp vụ chuyên môn, các lớp kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho học viên, sinh viên và đáp ứng nhu cầu xã hội;

2.7. Hợp tác tổ chức các hội thảo, tư vấn, triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ chức sự kiện, thực hiện kinh doanh sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu xã hội;

2.8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để cung cấp các dịch vụ về hỗ trợ đào tạo, thúc đẩy phát triển trong đào tạo nhân lực, các hoạt động thương mại, kinh tế và đầu tư;

2.9. Cung cấp các dịch vụ về dịch thuật, tham quan hướng nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

2.10. Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc tổ chức quản lý hoạt động của Trung tâm (kể cả các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Trung tâm) theo quy định hiện hành;

2.11. Quản lý, sử dụng tốt các tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của Trung tâm theo quy định hiện hành;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương giao.