1. Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học
Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học. Đó là con đường hiệu quả nhất để nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng lực sáng tạo, tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Với tầm quan trọng như vậy, trong Văn kiện Đại hội XII, lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”. Trước đó tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành TW khóa VIII của Đảng cũng đã nêu: "Các trường đại học phải là các trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống".

Với lẽ đó, Trường Đại học Ngoại thương luôn coi trọng công tác Nghiên cứu khoa học, được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, qua đó tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Với đội ngũ giáo sư, tiến sỹ đầu ngành và chuyên gia có trình độ cao, Trường Đại học Ngoại thương đã và đang phối hợp thực hiện với các cơ quan trong và ngoài nước chủ trì nhiều chương trình nghiên cứu có quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế. Giai đoạn từ năm 2011 – 2016 Nhà trường đã thực hiện và triển khai tổng cộng 2.823 công trình NCKH, góp phần thiết thực vào công tác đào tạo và phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước.
Trung tâm Nghiên cứu, Bồi dưỡng và Tư vấn kinh tế đối ngoại (FERETCO) là một đợn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương, luôn xác định hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng, phát triển thành một trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo có chất lượng cao, với mục tiêu: Huy động tốt tiềm năng của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên, học viên toàn trường, kết hợp với cơ sở vật chất hiện có; hợp tác với các cơ sở, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ kinh tế góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay của toàn xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu công bằng và chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.
2. Một số định hướng trong hoạt động nghiên cứu khoa học
Trong giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo, Trung tâm tập trung thực hiện một số định hướng về hoạt động nghiên cứu cơ bản sau:
2.1. Cung cấp các chuyên gia, nhà khoa học để cùng tham gia nghiên cứu;
2.2. Nhận hoặc hợp tác cùng tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện; các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tham gia Nghị định thư, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ;
2.3. Thực hiện nghiên cứu và phổ biến những lý thuyết, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến áp dụng trong thương mại và đầu tư quốc tế;
2.4. Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức nghiên cứu thị trường, các vấn đề về thực trạng, chiến lược, giải pháp phát triển, quản trị, quản lý kinh tế của doanh nghiệp, địa phương….;
2.5. Hợp tác thực hiện xúc tiến và triển khai các Hội thảo, Hội nghị khoa học về các vấn đề trong thực tiễn hoạt động;
2.6. Hợp tác trong triển khai tổ chức các cuộc thi sáng tạo, ý tưởng, đề xuất giải pháp, cải tiến… trong hoạt động kinh doanh;
2.7. Hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách và các văn bản pháp quy khác trong lĩnh vực kinh tế và kinh tế đối ngoại;
2.8. Tổ chức nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường, dữ liệu cho các cá nhân, đơn vị kinh tế trong và ngoài nước;
2.9. Hoạt động nghiên cứu khác.