Đào tạo

 

 

STT

Ngành đào tạo

Chuyên ngành

Khung chương trình

1

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

https://bit.ly/kinh-te-doi-ngoai 

2

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh quốc tế

https://bit.ly/Kinh-doanh-quoc-te

3

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

https://bit.ly/Tieng-anh-thuong-mai 

4

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

https://bit.ly/Ketoan-kiemtoan 

5

Luật

Luật Thương mại quốc tế

https://bit.ly/Luat-thuong-mai-quoc-te

6

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

https://bit.ly/Kinh-te-quoc-te