TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CỘNG TÁC VIÊN VÀ THỰC TẬP VIÊN NĂM 2023 https://bit.ly/3r5g5uH